ΦΙΛΤΡΑ

Όροι χρήσης

 

 

 

Εισαγωγή

 

Οι Όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στον παρόντα Ιστότοπο και σε όλες τις λειτουργίες αυτού, καθώς και οποιαδήποτε εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία η οποία αφορά ή σχετίζεται με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, δεσμεύουν άπαντες τους χρήστες του Ιστότοπου.

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης, όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα, ισχύουν για την χρήση του CampingMap.gr, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των πληροφοριών και όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο αυτό, οι οποίες διατίθενται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (μέσω των διανομέων) online, μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου, μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Όσον αφορά στην πρόσβαση και χρήση του CampingMap.gr, θεωρείται πως ο χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους. Σε περίπτωση μη αποδοχής ή διαφωνίας με τους Όρους, ο χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του CampingMap.gr. Αποτελεί αμάχητο τεκμήριο πως η χρήση του CampingMap.gr και κάθε σελίδας αυτού από έναν χρήστη, συνιστά και αποδοχή όλων των Όρων χωρίς μεταβολές.

Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του CampingMap.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

 

Χρήση Ιστοσελίδας

 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο CampingMap.gr αποτελούν μία προσφορά προς το χρήστη του CampingMap.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το CampingMap.gr  αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι χρήστες του CampingMap.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το CampingMap.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο CampingMap.gr, και γενικά όλων των σελίδων του CampingMap.gr.

 

Το CampingMap.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που εμφανίζονται στο CampingMap.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. 

 

Όταν το CampingMap.gr  παρέχει πληροφορίες σχετικά με χρεώσεις, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση και για λόγους πληροφόρησης. Το CampingMap.gr  κατά κανέναν τρόπο δεν εγγυάται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ορθές, ούτε φέρει ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο για περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από τέτοιους ιστοτόπους τρίτων. 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις – Ευθύνη Χρηστών

 

Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του CampingMap.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο CampingMap.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ο χρήστης - μέλος των σελίδων του CampingMap.gr πιο συγκεκριμένα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο χρήστης - μέλος. Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους. γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

 

Οι χρήστες του CampingMap.gr αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του CampingMap.gr για:
α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
(i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
(ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
(iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
(iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
 

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του CampingMap.gr, οι χρήστες του CampingMap.gr υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

 

 

 

Περιεχόμενο

 

Το  CampingMap.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον παρόντα Ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες μέσω του CampingMap.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του CampingMap.gr. 

 

Η συλλογή των στοιχείων των camping γίνεται από το CampingMap.gr μέσω της επικοινωνίας με τα ίδια τα camping. Η διαδικασία συλλογής στοιχείων γίνεται μία φορά το χρόνο, στην έναρξη της σαιζόν. Το CampingMap.gr δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία των camping στο μεταξύ διάστημα. 

 

Επίσης, είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το CampingMap.gr παρέχει στους χρήστες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του CampingMap.gr. Σε περίπτωση πoυ το CampingMap.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του Μέλους, το οποίο παραβιάζει τους όρους του CampingMap.gr.

 

 

 

Προβολή των Camping

 

Η προβολή των camping στο CampingMap.gr γίνεται με δύο τρόπους. Με την απλή καταχώρηση, η οποία αφορά την προβολή του camping στη σελίδα με τη λίστα καταλόγου του CampingMap.gr, όπου υπάρχει συνοπτική παρουσίαση όλων των camping. H προβολή αυτή είναι δωρεάν για όλα τα camping (και παρέχεται με τη συγκατάθεση του κάθε camping). O δεύτερος τρόπος προβολής είναι η πλήρης καταχώρηση και αφορά την προβολή του camping μέσω χωριστής, αφιερωμένης στο camping σελίδας και παρέχεται επιπλέον της πρώτης, κατόπιν ιδιωτικής συμφωνίας.

Τα camping που προβάλλονται μόνο στη λίστα του CampingMap.gr με τη συνοπτική παρουσίαση (απλή καταχώρηση), φέρουν τη σήμανση «Χωρίς Λεπτομέρειες» και δεν διαθέτουν χωριστή σελίδα παρουσίασης. Αντίθετα, τα camping που διαθέτουν και χωριστή σελίδα παρουσίασης (πλήρης καταχώρηση), φέρουν τη σήμανση «Δείτε Περισσότερα», η οποία και αποτελεί κουμπί μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα με τις αναλυτικές πληροφορίες του camping.

Η δυνατότητα αξιολόγησης παρέχεται και για τις δύο περιπτώσεις προβολής.

 

 

 

Ταξινόμηση στη Λίστα των Camping

 

Στην ταξινόμηση ανά Δημοτικότητα, τα camping εμφανίζονται με φθίνουσα σειρά βάσει της επισκεψιμότητας της σελίδας τους στο CampingMap.gr.

Στην ταξινόμηση ανά Αξιολόγηση, τα camping εμφανίζονται με φθίνουσα σειρά βάσει της Γενικής Αξιολόγησής τους στο CampingMap.gr.

Σε κάθε επιλογή ταξινόμησης στη λίστα (Αλφαβητικά, Ανά Περιοχή, Δημοτικότητα, Αξιολόγηση), τα camping με πλήρη καταχώρηση εμφανίζονται κατά προτεραιότητα.

 

 

 

Επικοινωνίες

 

Το CampingMap.gr δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποστείλει μήνυμα στο camping που τον ενδιαφέρει, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διαθέτουν τα camping με πλήρη καταχώρηση. Το περιεχόμενο του μηνύματος θα ελεγχθεί από τους διαχειριστές του  CampingMap.gr ως προς την καταλληλότητά του, κι έπειτα θα αποσταλεί στο αντίστοιχο camping. Στη συνέχεια, το εκάστοτε camping είναι υπεύθυνο για την απόκριση ή μη στο μήνυμα του χρήστη. Το CampingMap.gr  δε φέρει καμία ευθύνη για την εξέλιξη και το περιεχόμενο της μετέπειτα επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη και του εκάστοτε camping.Το CampingMap.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην προωθήσει μήνυμα από χρήστη στο αντίστοιχο camping, αν το περιεχόμενό του κριθεί ακατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο. Σε τέτοια περίπτωση, ο χρήστης θα ενημερωθεί από το CampingMap.gr μέσω email για τη μη προώθηση του μηνύματός του στο camping και για τους λόγους αυτής. 

Το CampingMap.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τα camping που εμφανίζονται στο CampingMap.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. 

Στο CampingMap.gr λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

 

Links

 

Το CampingMap.gr  περιέχει παραπομπές μέσω "δεσμών", hyperlinks ή ενδεχομένως και διαφημιστικών banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτά παρέχονται για την αναφορά των χρηστών του CampingMap.gr και μόνο. Η CampingMap.gr δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητά τους, τα περιεχόμενά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών τους ή για τις άλλες πρακτικές τους. Συνεπώς, έγκειται στους χρήστες να λαμβάνουν προφυλάξεις για να εξασφαλίζουν ότι οποιοιδήποτε σύνδεσμοι που επιλέγουν ή λογισμικό που μεταφορτώνουν (είτε από το CampingMap.gr, είτε από άλλους ιστοχώρους) είναι απαλλαγμένα από στοιχεία όπως ιούς, worms, trojan horses, ελαττώματα και άλλα στοιχεία με περιεχόμενο που καταστρέφει. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το CampingMap.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αντιστοίχως, Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το CampingMap.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων διαδικτυακών τόπων.

 

 

 

Στοιχεία Χρηστών

 

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το CampingMap.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από το CampingMap.gr σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Το CampingMap.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από το χρήστη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Το CampingMap.gr δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

 

 

IP Address

 

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο CampingMap.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του CampingMap.gr.

 

 

Cookies

 

Το CampingMap.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη. Τα session cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του CampingMap.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μη λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

 

Προσωπικά Δεδομένα / Πολιτική Απορρήτου

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του CampingMap.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου, οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το CampingMap.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του CampingMap.gr.


Γενικά, αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας όλων των προσωπικών σας πληροφοριών και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τις προστατεύσουμε, εφαρμόζοντας διάφορα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων και των τοίχων προστασίας,
ώστε να μην μπορούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

 
Ωστόσο, μια μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί ως 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δε μπορούμε να διασφαλίσουμε ούτε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων που μας παρέχετε. 

 

 

 

Περιορισμός Ευθύνης του site

 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου ,υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το CampingMap.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του CampingMap.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του CampingMap.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το CampingMap.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το CampingMap.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το CampingMap.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το CampingMap.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

 

 

Αξιολογήσεις

 

Η Γενική Αξιολόγηση του κάθε camping, η οποία εμφανίζεται στον κατάλογο με τα camping, προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμολογίας της Γενικής Αξιολόγησης που έχει λάβει το κάθε camping από τους χρήστες. Στην αντίστοιχη σελίδα Αξιολόγησης του κάθε camping, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να δει την ανάλυση της Γενικής Αξιολόγησης. Οι βαθμολογίες των επιμέρους κατηγοριών δεν συνυπολογίζονται στη Γενική Αξιολόγηση.

Το CampingMap.gr δεν παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο και για κανένα λόγο στο μηχανισμό αξιολόγησης, ο οποίος βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις αξιολογήσεις των χρηστών.

Απαγορεύεται ρητά η αξιολόγηση οποιουδήποτε camping έναντι αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος.

 

 

Σχόλια

 

Η υπηρεσία σχολιασμού των camping δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους στο συγκεκριμένο camping. Λόγω μεγάλου όγκου σχολίων το CampingMap.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια πριν αυτά αναρτηθούν. Οι διαχειριστές του CampingMap.gr έχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και να διαγράφουν σχόλια χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περεταίρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης του CampingMap.gr.

 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του CampingMap.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του CampingMap.gr και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

 

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του CampingMap.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του CampingMap.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το CampingMap.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγους το CampingMap.gr δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του CampingMap.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ